Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze

Rytro 265, 33-343 Rytro

 

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze

Działając na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

I. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Gmina Rytro z siedzibą w Rytrze, Rytro 265, 33 – 343 Rytro, tel. (018) 446 90 40/51, e-mail: gmina@rytro.pl,
II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Padula, e-mail: iod@rytro.pl,
III. Administrator wyznaczył przedstawiciela - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze, 33-343 Rytro 265, adres e-mail gops@rytro.pl, tel. (018)448 64 64 - jest Kierownik GOPS.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:
a) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
b) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
d) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
e) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
f) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
g) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
h) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
i) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
j) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
k) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start",
l) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
2. Posiada Pani/Pan prawo:
a) do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
3. Podawanie przez klientów Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze, danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot przetwarzający będzie niemożliwa.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policja, Prokuratura, organy administracji publicznej, komornik, zakłady pracy, placówki oświatowe, sądy, samorządowe kolegium odwoławcze, placówki służby zdrowia, zakłady karne, banki, urzędy pocztowe, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/I/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań składnicy akt, Zarządzenia Nr 5/VII/2011 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt, następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
7. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, podmiot świadczący usługi prawne.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.