Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze

BEZDOMNOŚĆ - NOCLEGOWNIA - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych (Noclegownia)

2019-02-19                                                                                                                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Rytro 33-343 Rytro 265

NIP 7343517947

reprezentowana przez:

p. Marię Halinę Komendę – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U.
z 2017 poz. 1579) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja jednego miejsca w noclegowni, a w przypadku pojawienia się takiej konieczności zapewnienie osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) z terenu Gminy Rytro schronienia w postaci miejsca noclegowego w noclegowni (w ramach ww. rezerwacji) umożliwiającego spędzenie osobie  bezdomnej nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

3.2.  Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

- zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C,

- umożliwienie spożycia posiłków i zapewnienie gorącego napoju,

- umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży,

- zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).

3.3.  Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 3.1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze.

3.4. Z wybranym oferentem Gmina Rytro podpisze umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze,

a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019r.

5. Kryteria oceny oferty: cena- 100%, tj.  zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za miesiąc rezerwacji miejsca w noclegowni oraz za dzień usługi (noclegu danej osoby w noclegowni) tzn. za cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Istotne warunki zamówienia:

Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

6.1 Wymagania niezbędne:

a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo  Wojewodę.

b) wymagania dotyczące lokalu noclegowni: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).

6.2 Wymagane dokumenty:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c)   w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

e) odpis statutu.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz „Oferta” (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) należy złożyć do dnia 11 marca 2019 r., do godz. 15:00 drogą pocztową lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług schronienia w noclegowni 2019r.”

Liczy się data wpływu do Ośrodka.

9. Termin związania ofertą: wynosi 21 dni od daty określającej termin składania ofert.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci należność za rezerwację 1 miejsca w noclegowni oraz w przypadku konieczności umieszczenia w noclegowni osoby o której mowa w ust 3.1 niniejszego zapytania ofertowego za faktycznie udzieloną pomoc (ilości faktycznych noclegów danej osoby w noclegowni) przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

 tel. 18 448 64 64 (wew. 41), e-mail: gops@rytro.pl

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oferta - Noclegownia - zał. nr 2

Utworzono dnia 19.02.2019, 08:39

Umowa - Noclegownia - zał. nr 1

Utworzono dnia 19.02.2019, 08:38

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny